نرم افزار پخش مویرگی چه ویژگی هایی دارد؟

نرم افزار پخش مویرگی چه ویژگی هایی دارد؟ مهم ترین تفاوت نرم افزار پخش مویرگی با سایر نرم افزارها بخش کنترل میدانی فروش که در بازار و خیابان انجام شده و بخش ستادی یک شرکت است که در دفتر مرکزی صورت میگیرد. فروش و ثبت سفارش ها توسط ویزیتورها در بازار و خیابان انجام شده، تایید و تنظیم توزیع این سفارش ها در دفتر مرکزی صورت گرفته و مجدد فرآیند توزیع و وصول توسط موزعین و مامورین وصول به صورت میدانی صورت میگیرد.

بنابراین یک نرم افزار پخش مویرگی باید بتواند در عین برقراری سرعت و دقت در ثبت سفارش ها، انتقال این سفارش ها و برقراری جریان اطلاعاتی بین همه عوامل مجری، به خوبی همه بخش ها و واحدهای اجرایی را به صورت یکپارچه و به هم پیوسته پوشش دهد.

انطباق با نیازهای شما

همانطور که در مطالب قبلی گفتیم انتخاب یک نرم افزار پخش مویرگی باید متناسب با نیازمندی های شما باشد. یک نرم افزار پخش مویرگی خوب باید فرآیندهای اجرایی شرکت پخش مویرگی را به درستی تحلیل و پیاده سازی کرده باشد. حتما در انتخاب یک نرم افزار پخش مویرگی توجه کنید که این نرم افزار برای نیازمندی های چه صنایعی و چه مدل اجرایی پیاده سازی شده است.

برای مشاوره رایگان نرم افزار پخش مویرگی با شماره ۰۲۱۸۷۱۳۴ تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار پخش مویرگی چه ویژگی هایی دارد؟

نرم افزار پخش مویرگی چه ویژگی هایی دارد؟ مهم ترین تفاوت نرم افزار پخش مویرگی با سایر نرم افزارها بخش کنترل میدانی فروش که در بازار و خیابان انجام شده و بخش ستادی یک شرکت است که در دفتر مرکزی صورت میگیرد. فروش و ثبت سفارش ها توسط ویزیتورها در بازار و خیابان انجام شده، تایید و تنظیم توزیع این سفارش ها در دفتر مرکزی صورت گرفته و مجدد فرآیند توزیع و وصول توسط موزعین و مامورین وصول به صورت میدانی صورت میگیرد.

بنابراین یک نرم افزار پخش مویرگی باید بتواند در عین برقراری سرعت و دقت در ثبت سفارش ها، انتقال این سفارش ها و برقراری جریان اطلاعاتی بین همه عوامل مجری، به خوبی همه بخش ها و واحدهای اجرایی را به صورت یکپارچه و به هم پیوسته پوشش دهد.

انطباق با نیازهای شما

همانطور که در مطالب قبلی گفتیم انتخاب یک نرم افزار پخش مویرگی باید متناسب با نیازمندی های شما باشد. یک نرم افزار پخش مویرگی خوب باید فرآیندهای اجرایی شرکت پخش مویرگی را به درستی تحلیل و پیاده سازی کرده باشد. حتما در انتخاب یک نرم افزار پخش مویرگی توجه کنید که این نرم افزار برای نیازمندی های چه صنایعی و چه مدل اجرایی پیاده سازی شده است.

برای مشاوره رایگان نرم افزار پخش مویرگی با شماره ۰۲۱۸۷۱۳۴ تماس حاصل فرمایید.

ویژگی های نرم افزار پخش مویرگی رستاک

ویژگی های نرم افزار پخش مویرگی رستاک