بستن سال مالی

بستن سال مالی در دو مرحله انجام میشود:

مرحله اول: بستن عملیات فرو ش و انبار (جهت انتقال مانده ی تعدادی کالا به سال مالی جدید باید انجام شود تا بتوانند در سال مالی جدید فاکتور فروش ثبت نمایند)

مرحله دوم: بستن سال مالی حسابداری (برای گزارشگیری ها از مرور حسابداری و بستن حساب های موقت و بستن و انتقال مانده حساب های دائم به حسابداری در سال مالی جدید است . در اواسط سال نیز می توان حسابداری را بست.)

****مراحل بستن عملیات فروش و انبار ******

ابتدا سال مالی 1403 در مدیریت سال مالی باید تعریف شود با بستن و باز کردن برنامه کمبو باکس سال مالی 1403 نمایش داده میشود.

برای بستن عملیات فروش و انبار باید موارد زیر انجام شده باشد:

  • ثبت کليه فاکتورها و برگشت فاکتورها تا پايان سال 1402
  • ثبت کليه ی اسناد توزيع تا پايان سال 1402 بدين معنی که هيچ فاکتور توزيع نشده ای وجود نداشته باشد
  • ثبت سند حواله فروش برای تمامی توزيع ها و ثبت سند برگشت حواله فروش برای تمامی برگشت فاکتور ها و ثبت تمامی اسناد انبار سال 1402
  • در صورت داشتن سند انبارگردانی بايد تاييد شده باشند

بعد از انجام موارد فوق بايد از قسمت انبار < عمليات < بستن عمليات فروش و انبار انتخاب شود.

توضيح :پس از انتخاب کليد بستن عمليات انبار,در صورتی که انبارگردانی پايان دوره وجود نداشته باشد پيغامی نشان داده می شود که ” سند انبارگردانی پايان دوره برای انبار(های)…..ثبت نشده است آيا عمليات ادامه يابد ؟” با انتخاب کليد “بله” پيغام ديگری نشان داده می شود که “آيا موجودی به سال بعد انتقال يابد ؟” در صورت انتخاب گزينه ی “بله” موجودی انبار به سال بعد منتقل می شود و در صورت انتخاب گزينه ی “خير” موجودی سال جديد صفر در نظر گرفته شده و بايد مجدا” در سال جديد به صورت دستی به انبار موجودی داده شود.بعد از اين مرحله پيغام “سال مالی بسته شد” نمايش داده می شود و سال مالی 1403 جهت انجام عمليات فعال ميگردد و از فرم ورود به برنامه قابل انتخاب می باشد .

****مراحل بستن سال مالی حسابداری ******

ابتدا زیر سیستم فروش و انبار و خزانه داری قطعی و صدور سند انجام شود و سپس در منوی حسابداری مراحل بستن سال مالی را انتخاب کرده و کلیه حساب های معین را انتخاب نموده و ذخیره نمایید . پس از انجام این مرحله در منو حسابداری اسناد حسابداری را انتخاب کرده و از کلید تغییر اسناد به وضعیت کلیه اسناد حسابداری را قطعی کرده و سپس از منوی بستن سال مالی اول با انتخاب تاریخ ابتدا حساب های موقت را بسته و سپس سند اختتامیه را صادر نمایید بعد از انجام این مرحله در سال مالی جدید نیز صدور سند افتتاحیه را انجام دهید.

بستن سال مالی فروش و انبار مرحله 1

بستن سال مالی حسابداری مرحله 2