نرم افزار حسابداری پخش مویرگی

بخش مالی و حسابداری یک شرکت پخش مویرگی یکی از مهمترین بخش های آن به شمار می آید. یک نرم افزار حسابداری پخش مویرگی خوب باید بخش های مختلف حسابداری مانند جریان نقدینگی، حسابداری خرید، حسابداری فروش و حسابداری مالی را به خوبی تحت پوشش قرار دهد.

رعایت نکات مربوط به حسابداری می بایست بر اساس شرایط شرکت های پخش مویرگی منطبق گردد، به گونه ای که نه تنها موجب کاهش سرعت تیم فروش نشود بلکه به افزایش دقت در محاسبات مالی، کنترل جریان نقدینگی و نیز کنترل سود و زیان شرکت پخش کمک نماید.

دریافت مشاوره

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی

بخش مالی و حسابداری یک شرکت پخش مویرگی یکی از مهمترین بخش های آن به شمار می آید. یک نرم افزار حسابداری پخش مویرگی خوب باید بخش های مختلف حسابداری مانند جریان نقدینگی، حسابداری خرید، حسابداری فروش و حسابداری مالی را به خوبی تحت پوشش قرار دهد.

رعایت نکات مربوط به حسابداری می بایست بر اساس شرایط شرکت های پخش مویرگی منطبق گردد، به گونه ای که نه تنها موجب کاهش سرعت تیم فروش نشود بلکه به افزایش دقت در محاسبات مالی، کنترل جریان نقدینگی و نیز کنترل سود و زیان شرکت پخش کمک نماید.

دریافت مشاوره

 • 1. سیاست گذاری مالی در پخش مویرگی:

  از وظایف اصلی واحد حسابداری میتوان به مدیریت مالی شرکت اشاره نمود. به عبارت دیگر در دیدگاه حسابداری به دنبال ثبت وقایع گذشته هستیم و در دیدگاه مدیریت مالی به دنبال ارزیابی مالی و برنامه ریزی آتی مالی شرکت می باشیم. بر این اساس وظیفه کنترل یا کاهش هزینه ها، توسعه درآمدها و در نتیجه تامین نقدینگی بر عهده واحد حسابداری خواهد بود. ضمنا اظهار نظر در سیاست گذاری تسویه بر اساس شرایط مالی فعلی یا چند ماه آتی شرکت از دیگر وظایف واحد حسابداری می باشد.

  یک نرم افزار پخش مویرگی خوب با ایجاد نگاه جامع از روند کار شرکت و همچنین جریان نقدینگی، گزارش های مالی درست از وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان دید کاملی به مدیران مالی سازمان میدهد تا به درستی برای سازمان پخش سیاست گذاری نمایند.

 • 2. بودجه بندی مالی:

  بسیاری از شرکت های پیشرو اقدام به بودجه بندی مالی می نمایند که معمولا در شرکت های پخش معطوف به بودجه بندی هزینه ای می باشد.

 • 3. کدینگ حسابداری:

  طراحی و تعریف کدینگ حسابداری بر اساس شرایط و ضوابط فعلی ساختار مالی شرکت، نوع و تعداد طرف حسابها و نیز روابط مالی موضوعی پراهمیت است. زیرا شیوه تعریف حساب ها و همچنین تعداد سطوح حسابداری میتواند علاوه بر صحت محاسبات مالی و اخذ گزارش تراز به دقت محاسبات مالی کمک نماید.

 • 4. کنترل جریان نقدینگی:

  واحد حسابداری وظیفه کنترل جریان نقدینگی را بر عهده دارد تا از کمبود نقدینگی جلوگیری کرده و در موارد خاص سیاست های تسویه را اصلاح نماید. این مووضع میتواند به عنوان اهرم فشاری برای اصلاح تارگت های فروش و یا فشار مقطعی برای افزایش فروش به کار رود.

  یک نرم افزار حسابداری فروش مویرگی خوب میبایست ابزاری در جهت مدیریت جریان نقدینگی برای مدیران مالی سازمان فراهم آورد.

 • 5. تدوین آئین نامه های مالی:

  از دیگر وظایف واحد حسابداری، تدوین آیین نامه های مالی، مانند شیوه تسویه (نقدی، چک، رسید)، مدت تسویه، شیوه پرداخت وجوه به خزانه شرکت توسط تحصیلدار، شیوه مدیریت تنخواه و سایر موارد است.

  در نرم افزار فروش مویرگی کلیه آیین نامه های تصویب شده برای تسویه توسط موزعین و به تفکیک مشتریان میبایست قابل پیاده سازی باشد.

 • 6. صورت های حقوقی:

  یکی دیگر از وظایف واحد حسابداری تهیه صورت های حقوقی مانند گزارش فصلی ارزش افزوده، گزارش سالیانه دارایی و مالیات، گزارشات بیمه و امثال آنها می باشد که میبایست ضمن رعایت سیاست های شرکت به دقت اسناد مالی در آن مندرج باشد.

  یک نرم افزار حسابداری پخش مویرگی خوب میبایست با قالب مورد نظر قوانین مالیاتی منطبق باشد تا مدیران مالی و حسابدارن به راحتی گزارشات مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

 • 7. امور جاری حسابداری در شرکت پخش مویرگی:

  ثبت اسناد مالی هزینه ای و درآمدی، محاسبه هزینه های عملیاتی (مانند بازاریابی، توزیع، انبارداری و غیره )، حسابداری هزینه های سربار (مانند حقوق و دستمزد، هزینه های جاری و غیره ) و نیز حسابداری هزینه های استهلاک ( به ویژه ماشین های حمل) از جمله امور جاری واحد حسابداری است که برخی از آنها به صورت روزانه و برخی به صورت دوره ای انجام میگیرد.

منبع : کتاب راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی، تالیف دکتر مجتبی شفاعی

ارتباط با رستاک

شماره تماس: 87134-021ایمیل: info@rastaksoft.comسامانه پیامکی: ۲۰۰۰۸۷۱۳۴

 • 1. سیاست گذاری مالی در پخش مویرگی:

  از وظایف اصلی واحد حسابداری میتوان به مدیریت مالی شرکت اشاره نمود. به عبارت دیگر در دیدگاه حسابداری به دنبال ثبت وقایع گذشته هستیم و در دیدگاه مدیریت مالی به دنبال ارزیابی مالی و برنامه ریزی آتی مالی شرکت می باشیم. بر این اساس وظیفه کنترل یا کاهش هزینه ها، توسعه درآمدها و در نتیجه تامین نقدینگی بر عهده واحد حسابداری خواهد بود. ضمنا اظهار نظر در سیاست گذاری تسویه بر اساس شرایط مالی فعلی یا چند ماه آتی شرکت از دیگر وظایف واحد حسابداری می باشد.

  یک نرم افزار پخش مویرگی خوب با ایجاد نگاه جامع از روند کار شرکت و همچنین جریان نقدینگی، گزارش های مالی درست از وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان دید کاملی به مدیران مالی سازمان میدهد تا به درستی برای سازمان پخش سیاست گذاری نمایند.

 • 2. بودجه بندی مالی:

  بسیاری از شرکت های پیشرو اقدام به بودجه بندی مالی می نمایند که معمولا در شرکت های پخش معطوف به بودجه بندی هزینه ای می باشد.

 • 3. کدینگ حسابداری:

  طراحی و تعریف کدینگ حسابداری بر اساس شرایط و ضوابط فعلی ساختار مالی شرکت، نوع و تعداد طرف حسابها و نیز روابط مالی موضوعی پراهمیت است. زیرا شیوه تعریف حساب ها و همچنین تعداد سطوح حسابداری میتواند علاوه بر صحت محاسبات مالی و اخذ گزارش تراز به دقت محاسبات مالی کمک نماید.

 • 4. کنترل جریان نقدینگی:

  واحد حسابداری وظیفه کنترل جریان نقدینگی را بر عهده دارد تا از کمبود نقدینگی جلوگیری کرده و در موارد خاص سیاست های تسویه را اصلاح نماید. این مووضع میتواند به عنوان اهرم فشاری برای اصلاح تارگت های فروش و یا فشار مقطعی برای افزایش فروش به کار رود.

  یک نرم افزار حسابداری فروش مویرگی خوب میبایست ابزاری در جهت مدیریت جریان نقدینگی برای مدیران مالی سازمان فراهم آورد.

 • 5. تدوین آئین نامه های مالی:

  از دیگر وظایف واحد حسابداری، تدوین آیین نامه های مالی، مانند شیوه تسویه (نقدی، چک، رسید)، مدت تسویه، شیوه پرداخت وجوه به خزانه شرکت توسط تحصیلدار، شیوه مدیریت تنخواه و سایر موارد است.

  در نرم افزار فروش مویرگی کلیه آیین نامه های تصویب شده برای تسویه توسط موزعین و به تفکیک مشتریان میبایست قابل پیاده سازی باشد.

 • 6. صورت های حقوقی:

  یکی دیگر از وظایف واحد حسابداری تهیه صورت های حقوقی مانند گزارش فصلی ارزش افزوده، گزارش سالیانه دارایی و مالیات، گزارشات بیمه و امثال آنها می باشد که میبایست ضمن رعایت سیاست های شرکت به دقت اسناد مالی در آن مندرج باشد.

  یک نرم افزار حسابداری پخش مویرگی خوب میبایست با قالب مورد نظر قوانین مالیاتی منطبق باشد تا مدیران مالی و حسابدارن به راحتی گزارشات مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

 • 7. امور جاری حسابداری در شرکت پخش مویرگی:

  ثبت اسناد مالی هزینه ای و درآمدی، محاسبه هزینه های عملیاتی (مانند بازاریابی، توزیع، انبارداری و غیره )، حسابداری هزینه های سربار (مانند حقوق و دستمزد، هزینه های جاری و غیره ) و نیز حسابداری هزینه های استهلاک ( به ویژه ماشین های حمل) از جمله امور جاری واحد حسابداری است که برخی از آنها به صورت روزانه و برخی به صورت دوره ای انجام میگیرد.

منبع : کتاب راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی، تالیف دکتر مجتبی شفاعی

ارتباط با رستاک

شماره تماس: 87134-021ایمیل: info@rastaksoft.comسامانه پیامکی: ۲۰۰۰۸۷۱۳۴