مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت مالی و حسابداری

ویژگی های نرم افزار

 • کاربری آسان

 • داشبورد پیشرفته مدیریتی

 • تنوع در سیاست گذاری ها، تخفیفات و جوایز

 • سیستم یکپارچه همه فرآیندهای سازمان

نتایج استفاده از نرم افزار

 • افزایش دقت سفارش گیری

 • کاهش اشتباهات انسانی

 • افزایش کارایی ویزیتورها

 • افزایش کارایی و سودآوری سیستم پخش

ویژگی های نرم افزار

 • کاربری آسان

 • داشبورد پیشرفته مدیریتی

 • تنوع در سیاست گذاری ها، تخفیفات و جوایز

 • سیستم یکپارچه همه فرآیندهای سازمان

نتایج استفاده از نرم افزار

 • افزایش دقت سفارش گیری

 • کاهش اشتباهات انسانی

 • افزایش کارایی ویزیتورها

 • افزایش کارایی و سودآوری سیستم پخش