مدیریت فروش

مدیریت فروش

مدیریت فروش مویرگی

فروش مویرگی و مدیریت مشتریان در شرکت های پخش کمی متفاوت بوده و عملیات اجرایی در دو بخش میدانی، توسط ویزیتورها در مراجعه حضوری به فروشگاه ها و بخش سرپرستی و مدیریتی، اغلب در دفتر مرکزی صورت میگیرد.

مدیریت فرآیندهای فروش مویرگی در شرکت های پخش باید به گونه ای باشد که بهترین هماهنگی بین پرسنل ستادی و اجرایی را میسر گرداند به گونه ای که موجب رضایت مندی کارکنان، مشتریان و در نهایت سوددهی بیشتر مجموعه گردد.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی رستاک با در نظر گرفتن نیازهای اجرایی یک شرکت فروش و پخش نیازمندی های یک سیستم استاندارد را پیاده سازی نموده و ابزاری کارا و بهینه در دستان شماست تا توسط آن کارایی و بهره وری سیستم، پرسنل و سرمایه گذاری خود را بالا برده و مشتریان راضی تری داشته باشید.

در بخش فروش نرم افزار فروش و پخش مویرگی رستاک، تعریف اطلاعات پایه فروش، سازمان فروش، سیاست های فروش و عملیات فروش پیاده سازی گردیده است.

مدیریت فروش مویرگی

فروش مویرگی و مدیریت مشتریان در شرکت های پخش کمی متفاوت بوده و عملیات اجرایی در دو بخش میدانی، توسط ویزیتورها در مراجعه حضوری به فروشگاه ها و بخش سرپرستی و مدیریتی، اغلب در دفتر مرکزی صورت میگیرد.

مدیریت فرآیندهای فروش مویرگی در شرکت های پخش باید به گونه ای باشد که بهترین هماهنگی بین پرسنل ستادی و اجرایی را میسر گرداند به گونه ای که موجب رضایت مندی کارکنان، مشتریان و در نهایت سوددهی بیشتر مجموعه گردد.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی رستاک با در نظر گرفتن نیازهای اجرایی یک شرکت فروش و پخش نیازمندی های یک سیستم استاندارد را پیاده سازی نموده و یک ابزاری کارا و بهینه در دستان شماست تا توسط آن کارایی و بهره وری سیستم، پرسنل و سرمایه گذاری خود را بالا برده و مشتریان راضی تری داشته باشید.

در بخش فروش نرم افزار فروش و پخش مویرگی رستاک، تعریف اطلاعات پایه فروش، سازمان فروش، سیاست های فروش و عملیات فروش پیاده سازی گردیده است.

در بخش اطلاعات پایه فروش میتوانید گروه های مشتریان و حساب های آنها را تعریف کنید، علت هایی که ممکن است موجب برگشت فاکتور شوند را بر اساس نوع رفتار مشتریان و پرسنل فروش و توزیع خود مشخص کنید، تیم فروش و همچنین ماشین های پخش خود را در سیستم تعریف کنید. همچنین مسیربندی ویزیت مشخص نمایید و هر مسیر را به یک ویزیتور اختصاص دهید.

مسیربندی در سه لایه ناحیه، منطقه و مسیر تعریف شده و هر مسیر به یک ویزیتور اختصاص داده میشود.

در رستاک می توانید پرسنل فروش خود را مشخص کنید. سرپرست فروش، فروشنده، مامور پخش، راننده و کارگر پخش نقش هایی هستند که در رستاک به عنوان پرسنل سازمان با کد پرسنلی قابل تعریف می باشد.

در رستاک می توان به هر سرپرست دسترسی خاص خود را اختصاص دهید تا تنها گزارشات و عملکرد فروشندگان تحت سرپرستی خود را مشاهده نمایند.

سیاست های فروش از مهم ترین عواملی است که شرکت های فروش و توزیع جهت پیشبرد اهداف فروش سازمان خود به کار میگیرند. لذا یک سیستم کارآمد باید بتواند سیاست های فروش سازمان شما را جهت اجرا، به خوبی پیاده سازی نماید.

قیمت گذاری کالاها در رستاک قابل تعریف است و یک کالا می تواند قیمت های متفاوتی داشته باشد و بر اساس گروه بندی کالا و یا گروه بندی مشتری و حتی بر اساس سری ساخت، قیمت های متفاوتی داشته باشد.

در رستاک امکان تعریف انواع مشوق های فروش برای فاکتورها امکان پذیر است که می تواند شامل تخفیفات و جوایز در لایه های مختلف با امکان اعمال به صورت ترکیبی در فاکتورها وجود دارد. تخفیفات و جوایز برای یک کالا و یا گروهی از کالاها تعریف میشود و بر اساس یک مشتری و یا گروهی از مشتریان در استان های مختلف میتواند متنوع باشد.

در بخش تعریف مشتریان می توان مشتریان را تعریف، اعتبارات آنها را تعریف و مشاهده نمود و همچنین در صورت لزوم برخی از مشتریان را در لیست سیاه قرار داد. در رستاک سیاست های کنترلی به صورت هشدار مانند کنترل اعتبارات مشتریان و سهمیه بندی و همچنین سیاست های افزاینده و کاهنده مانند تخفیفات و جوایز متنوع پیاده سازی شده و قابل تعریف است.

در رستاک درخواست های فروش، پیش فاکتورها و فاکتورهای نهایی وجود دارد و حواله فروش ثبت می شود. روال اجرایی و کاربرد این اسناد در هر سازمان اختصاصی بوده و بر اساس روند فروش سازمان در رستاک قابل پیاده سازی می باشد.

انواع پرداخت در رستاک به صورت پیش ساخته تعریف شده و در زمان تعریف سیاست های کنترلی اعتباری مشتری و فروشنده کاربرد دارند.

در گزارش مرور فروش امکان گزارش گیری از اطلاعات فروش، میزان فروش کالا (تعداد فروش به واحد بسته بندی، تعداد فروش بسته ای، مبالغ تخفیفات و جوایز، تعداد جوایز اهدا شده، کالاهای برگشت خورده) وجود دارد. همچنین میتوان بررسی نمود که یک کالا در چه فاکتورهایی و به مشتریانی فروخته شده و چه تخفیفات و جوایزی به آن فاکتور تعلق گرفته است. امکان فیلتر کردن بر اساس موارد مورد نیاز و خروجی به اکسل نیز از موارد دیگری است که در رستاک پیاده سازی شده است.

در بخش اطلاعات پایه میتوانید گروه های مشتریان و حساب های آنها را تعریف کنید، علت هایی که ممکن است موجب برگشت فاکتور شوند را بر اساس نوع رفتار مشتریان و پرسنل فروش و توزیع خود مشخص کنید، تیم فروش و همچنین ماشین های پخش خود را در سیستم تعریف کنید. همچنین مسیربندی ویزیت مشخص نمایید و هر مسیر را به یک ویزیتور اختصاص دهید.

مسیربندی در سه لایه ناحیه، منطقه و مسیر تعریف شده و هر مسیر به یک ویزیتور اختصاص داده میشود.

در رستاک می توانید پرسنل فروش خود را مشخص کنید. سرپرست فروش، فروشنده، مامور پخش، راننده و کارگر پخش نقش هایی هستند که در رستاک به عنوان پرسنل سازمان با کد پرسنلی قابل تعریف می باشد.

در رستاک می توان به هر سرپرست دسترسی خاص خود را اختصاص دهید تا تنها گزارشات و عملکرد فروشندگان تحت سرپرستی خود را مشاهده نمایند.

سیاست های فروش از مهم ترین عواملی است که شرکت های فروش و توزیع جهت پیشبرد اهداف فروش سازمان خود به کار میگیرند. لذا یک سیستم کارآمد باید بتواند سیاست های فروش سازمان شما را جهت اجرا، به خوبی پیاده سازی نماید.

قیمت گذاری کالاها در رستاک قابل تعریف است و یک کالا می تواند قیمت های متفاوتی داشته باشد و بر اساس گروه بندی کالا و یا گروه بندی مشتری و حتی بر اساس سری ساخت، قیمت های متفاوتی داشته باشد.

در رستاک امکان تعریف انواع مشوق های فروش برای فاکتورها امکان پذیر است که می تواند شامل تخفیفات و جوایز در لایه های مختلف با امکان اعمال به صورت ترکیبی در فاکتورها وجود دارد. تخفیفات و جوایز برای یک کالا و یا گروهی از کالاها تعریف میشود و بر اساس یک مشتری و یا گروهی از مشتریان در استان های مختلف میتواند متنوع باشد.

در بخش تعریف مشتریان می توان مشتریان را تعریف، اعتبارات آنها را تعریف و مشاهده نمود و همچنین در صورت لزوم برخی از مشتریان را در لیست سیاه قرار داد. در رستاک سیاست های کنترلی به صورت هشدار مانند کنترل اعتبارات مشتریان و سهمیه بندی و همچنین سیاست های افزاینده و کاهنده مانند تخفیفات و جوایز متنوع پیاده سازی شده و قابل تعریف است.

در رستاک درخواست های فروش، پیش فاکتورها و فاکتورهای نهایی وجود دارد و حواله فروش ثبت می شود. روال اجرایی و کاربرد این اسناد در هر سازمان اختصاصی بوده و بر اساس روند فروش سازمان در رستاک قابل پیاده سازی می باشد.

انواع پرداخت در رستاک به صورت پیش ساخته تعریف شده و در زمان تعریف سیاست های کنترلی اعتباری مشتری و فروشنده کاربرد دارند.

در گزارش مرور فروش امکان گزارش گیری از اطلاعات فروش، میزان فروش کالا (تعداد فروش به واحد بسته بندی، تعداد فروش بسته ای، مبالغ تخفیفات و جوایز، تعداد جوایز اهدا شده، کالاهای برگشت خورده) وجود دارد. همچنین میتوان بررسی نمود که یک کالا در چه فاکتورهایی و به مشتریانی فروخته شده و چه تخفیفات و جوایزی به آن فاکتور تعلق گرفته است. امکان فیلتر کردن بر اساس موارد مورد نیاز و خروجی به اکسل نیز از موارد دیگری است که در رستاک پیاده سازی شده است.

 • تعریف مشتریان بر اساس کدینگ اختصاصی هر سازمان
 • تولید اتوماتیک حساب تفصیل مشتری برای ارتباط با حسابداری
 • گروهبندی اصلی و فرعی مشتریان
 • تعریف سرپرستان و فروشندگان
 • تعریف تیم فروش
 • تعریف مسیربندی 3 لایه ای ویزیت( ناحیه، منطقه، مسیر) بر اساس شهر و استان
 • ارتباط مشتریان و تیم فروش با مسیربندی
 • تعریف دلایل برگشت فاکتور
 • سیاست های قیمت گذاری کالا بر اساس شاخص های مختلف مانند مشتری، گروه مشتری و سری ساخت
 • سیاست های متنوع تخفیفات و جوایز بر اساس شاخص های متنوع انبار و فروش به صورت پلکانی و ترکیبی
 • کنترل اعتبارات بر اساس شاخص های مختلف فروش و حسابداری مشتری بر اساس یک مشتری خاص، گروهی از مشتریان و یا حتی یک فروشنده
 • امکان ثبت درخواست، پیش فاکتور و فاکتور طبق جدول یا تخفیفات و جوایز
 • امکان ثبت پیش فاکتور و فاکتور با امکان رزرو موجودی قابل فروش
 • کنترل اعتبار مشتری و اعمال سیاست های فروش در زمان صدور فاکتور و پیش فاکتور
 • در دسترس بودن آخرین وضعیت مانده حساب مشتریان
 • مشاهده موجودی قابل فروش در زمان صدور فاکتور
 • سیاستهای تخفیفات و جوائز
 • سیستم مرور فروش
 • گزارشات مرور فروش بر اساس تمام معیارهای فروش به صورت انتخابی سطری و ستونی
 • پر فروش ترين کالاها
 • مشتريان برتر از نظر ميزان خريد
 • گزارش خلاصه عملکرد فروشندگان
 • تحليل پراکندگی خريد از نظر جغرافيايي
 • گزارش ديرکرد خريد مشتريان
 • تعریف مشتریان بر اساس کدینگ اختصاصی هر سازمان
 • تولید اتوماتیک حساب تفصیل مشتری برای ارتباط با حسابداری
 • گروهبندی اصلی و فرعی مشتریان
 • تعریف سرپرستان و فروشندگان
 • تعریف تیم فروش
 • تعریف مسیربندی 3 لایه ای ویزیت( ناحیه، منطقه، مسیر) بر اساس شهر و استان
 • ارتباط مشتریان و تیم فروش با مسیربندی
 • تعریف دلایل برگشت فاکتور
 • سیاست های قیمت گذاری کالا بر اساس شاخص های مختلف مانند مشتری، گروه مشتری و سری ساخت
 • سیاست های متنوع تخفیفات و جوایز بر اساس شاخص های متنوع انبار و فروش به صورت پلکانی و ترکیبی
 • کنترل اعتبارات بر اساس شاخص های مختلف فروش و حسابداری مشتری بر اساس یک مشتری خاص، گروهی از مشتریان و یا حتی یک فروشنده
 • امکان ثبت درخواست، پیش فاکتور و فاکتور طبق جدول یا تخفیفات و جوایز
 • امکان ثبت پیش فاکتور و فاکتور با امکان رزرو موجودی قابل فروش
 • کنترل اعتبار مشتری و اعمال سیاست های فروش در زمان صدور فاکتور و پیش فاکتور
 • در دسترس بودن آخرین وضعیت مانده حساب مشتریان
 • مشاهده موجودی قابل فروش در زمان صدور فاکتور
 • سیاستهای تخفیفات و جوائز
 • سیستم مرور فروش
 • گزارشات مرور فروش بر اساس تمام معیارهای فروش به صورت انتخابی سطری و ستونی
 • پر فروش ترين کالاها
 • مشتريان برتر از نظر ميزان خريد
 • گزارش خلاصه عملکرد فروشندگان
 • تحليل پراکندگی خريد از نظر جغرافيايي
 • گزارش ديرکرد خريد مشتريان