خزانه داری

خزانه داری

خزانه داری

مدیریت بر جریان نقدینگی، کنترل صندوق ها، پیگیری وضعیت تسویه ها و چک ها از جمله عملیات مالی است که برای شرکت های فروش و پخش مویرگی بسیار حیاتی است. با در اختیار داشتن تصویر روشن از وضعیت مالی شرکت و تسویه ها سازمان ها میتوانند تصمیمات مهم سازمان را اتخاذ کنند.

در نرم افزار رستاک، خزانه داری با سایر زیرسیسستم ها شامل خرید و فروش، حسابداری فروش و حسابداری خرید در ارتباط است و اطلاعات کاملی از گردش مالی کل سازمان در بخش های سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد.

خزانه داری

مدیریت بر جریان نقدینگی، کنترل صندوق ها، پیگیری وضعیت تسویه ها و چک ها از جمله عملیات مالی است که برای شرکت های فروش و پخش مویرگی بسیار حیاتی است. با در اختیار داشتن تصویر روشن از وضعیت مالی شرکت و تسویه ها سازمان ها میتوانند تصمیمات مهم سازمان را اتخاذ کنند.

در نرم افزار رستاک، خزانه داری با سایر زیرسیسستم ها شامل خرید و فروش، حسابداری فروش و حسابداری خرید در ارتباط است و اطلاعات کاملی از گردش مالی کل سازمان در بخش های سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد.

در بخش دریافت ها، فاکتورهای صادر شده از فروش به صورت واریز به بانک، چک و وجه نقد امکان ثبت در سیستم دارند. در پرداخت های خزانه داری نیز امکان پرداخت به صورت چک، چک سایرین، نقد و یا از بانک در سیستم رستاک ثبت شده و علت پرداخت مشخص میگردد.

 

پیگیری چک ها

در سیستم خزانه داری رستاک پس از ثبت دریافت، چک در وضعیت نزد صندوق ثبت میگردد. برای پیگیری چک، چک واگذار به بانک میگردد و چک های واگذار شده به بانک امکان برگشت و یا وصول را دارند.
چک های وارد شده در سیستم خزانه داری رستاک امکان استرداد یا بازگشت را خواهند داشت. چنانچه چکی از بانک برگشت داده شود امکان انتقال و ثبت آن در بخش حقوقی نرم افزار وجود دارد.
تمامی مراحل پیگیری چک در تاریخچه چک ثبت میگردد و به تفکیک قابل مشاهده می باشد.

در تاریخچه چک امکان مشاهده کلیه چک های دریافتنی و پرداختنی به تفکیک قابل مشاهده است.

در گزارش مرور خزانه داری امکان گزارش گیری و خروجی اکسل بخش های مختلف خزانه داری قابل مشاهده است که گزارش کامل و مفصلی را به تفکیک عملیات و بخش های مختلف هزینه در اختیار خزانه دار قرار میدهد.

در بخش دریافت ها، فاکتورهای صادر شده از فروش به صورت واریز به بانک، چک و وجه نقد امکان ثبت در سیستم دارند. در پرداخت های خزانه داری نیز امکان پرداخت به صورت چک، چک سایرین، نقد و یا از بانک در سیستم رستاک ثبت شده و علت پرداخت مشخص میگردد.

در سیستم خزانه داری رستاک پس از ثبت دریافت، چک در وضعیت نزد صندوق ثبت میگردد. برای پیگیری چک، چک واگذار به بانک میگردد و چک های واگذار شده به بانک امکان برگشت و یا وصول را دارند.
چک های وارد شده در سیستم خزانه داری رستاک امکان استرداد یا بازگشت را خواهند داشت. چنانچه چکی از بانک برگشت داده شود امکان انتقال و ثبت آن در بخش حقوقی نرم افزار وجود دارد.
تمامی مراحل پیگیری چک در تاریخچه چک ثبت میگردد و به تفکیک قابل مشاهده می باشد.

در تاریخچه چک امکان مشاهده کلیه چک های دریافتنی و پرداختنی به تفکیک قابل مشاهده است.

در گزارش مرور خزانه داری امکان گزارش گیری و خروجی اکسل بخش های مختلف خزانه داری قابل مشاهده است که گزارش کامل و مفصلی را به تفکیک عملیات و بخش های مختلف هزینه در اختیار خزانه دار قرار میدهد.