حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

با توجه به ستاد و شعبه بودن شرکت های پخش و یا مجزا بودن ساختمان انبار از دفتر فروش، نیاز به ثبت چند کد کارگاهی وجود دارد، در نرم افزار حقوق و دستمزد، امکان پیاده سازی شعب مختلف بیمه و مالیات در سیستم وجود دارد تا با توجه به آن فایل های مخصوص ساخته و ارسال شود.

در نرم افزار حقوق و دستمزد میتوان انواع وام ها، صندوق های پس انداز و همچنین بیمه های تکمیلی متفاوت را به صورت جداگانه با قوانین خاص آنها تعریف نموده و از آن استفاده نمود.

با تعریف تقویم های کاری متفاوت برای نوع استخدام های مختلف، می توان روزهای کاری نوع استخدام ها را در محاسبات کنترل نمود.

نرم افزار حقوق و دستمزد رستاک، با پیاده سازی و به روز نمودن آخرین فرمول های مالیات حقوق و ثبت جدول مالیات هر سال قادر به محاسبه مالیات حقوق سالانه و ارسال فایل به سایت دارایی می باشد.

در فرم های اطلاعات سازمانی هر شرکت قادر به تعریف شعب مختلف سازمان می باشد و همچنین با پیاده سازی چارت واحدی و پست سازمانی جداگانه و مستقل از شغل، شرکت قادر به شناسایی کارمند در پست مشخص با شغل تعیین شده در واحد و شعبه مورد نظر می باشد.

با تعریف انواع استخدام در نرم افزار، شرکت قادر به تفکیک ضرایب و ثوابت محاسبه بر اساس نوع استخدام و همچنین مدیریت اطلاعات بر اساس نوع استخدام در فایل های بیمه و تامین اجتماعی و مالیات می باشد.

با تعریف اطلاعات کامل پرسنل از قبیل اطلاعات مالیاتی، تحصیلی، تکفل، سوابق کاری، سوابق تحصیلی، اطلاعات تماس هر پرسنل در نرم افزار و همچنین درج عکس پرسنلی در سیستم می توان یک پرونده الکترونیکی کامل از هر پرسنل را فراهم نمود تا دسترسی آسان به اطلاعات در زمان گزارش گیری داشته باشیم.

در نرم افزار حقوق و دستمزد رستاک با طراحی دو فرم جداگانه برای ثبت اطلاعات استخدامی و حقوقی، امکان تفکیک سطح دسترسی برای کاربران متفاوت واحدها وجود دارد. همچنین با ثبت احکام استخدامی می توان اطلاعات دقیق استخدامی یک کارمند را از قبیل تاریخ استخدام، تاریخ ترک کار، واحد، پست، شغل و همچنین با درج حکم حقوقی اطلاعات مبلغ قرارداد کارمند را درج و نگهداری نمود. با استفاده از این اطلاعات، چاپ حکم و قرارداد میتوان کارمند را در سیستم قرار داد.

طراحی محاسبه حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد توسط کارشناسان شرکت و با توجه به نوع محاسبات هر مشتری به صورت جداگانه و منحصر به مشتری انجام میشود. این محاسبات میتواند در غالب چند محاسبه مجزا و مبتنی بر هر نفر پیاده سازی و طراحی شود.

برای هر ماه محاسبه در نرم افزار، یک دوره محاسبه تعریف میشود که بر اساس آن میتوان ضرایب و ثوابت هر دوره را توسط کاربر تعیین نمود.

موارد کارکردی در نرم افزار بر اساس موارد درخواستی هر مشتری ساخته میشود که ورود اطلاعات آن می تواند به صورت دستی و یا به صورت ورود اطلاعات از طریق فایل اکسل نرم افزار حضور و غیاب باشد.

موارد غیرمستمر را میتوان در یک فرم در قالب کسورات و مزایا برای شرکت در محاسبات بر اساس تاریخ ثبت درج نمود. در فرم وام میتوان وام هر شخص را تعریف نمود تا به صورت خودکار از حقوق پرسنل کسر گردد، همچنین در وام ها قابلیت تعدیل اقساط وجود دارد و در گزارش ها میتوان مانده وام ها را مشاهده نمود. در فرم های پس انداز و بیمه تکمیلی نیز میتوان اطلاعات را درج نمود تا به صورت خودکار از حقوق ایشان کسر گردد.

در فرم محاسبه حقوق قادر به انجام محاسبه بر اساس نفرات فعال در سیستم می باشیم. همچنین با بایگانی محاسبات امکان ساخت خروجی های بیمه و مالیات و صدور سند حسابداری به صورت خودکار برای کاربران ایجاد میشود.

در محاسبات حقوق و دستمزد گزارش های ثابت از قبیل لیست حقوق و سر جمع، فیش حقوقی، لیست بانک، خروجی بانک قرار داده شده تا بعد از محاسبات بتوان از آن استفاده نمود و همچنین قابلیت ارسال فیش حقوق و دستمزد به ایمیل پرسنل وجود دارد.

جدا از گزارش های ثابت که در سیستم حقوق و دستمزد قرار دارد امکان ساخت گزارش های دلخواه کاربران و مدیران در سیستم قرار داده شده تا هر مدیر یا کاربر بدون نیاز به کارشناس پشتیبانی، خود قادر به تهیه انواع گزارش ها در سیستم و خروجی اکسل را دارا باشد.

با توجه به ستاد و شعبه بودن شرکت های پخش و یا مجزا بودن ساختمان انبار از دفتر فروش، نیاز به ثبت چند کد کارگاهی وجود دارد، در نرم افزار حقوق و دستمزد، امکان پیاده سازی شعب مختلف بیمه و مالیات در سیستم وجود دارد تا با توجه به آن فایل های مخصوص ساخته و ارسال شود.

در نرم افزار حقوق و دستمزد میتوان انواع وام ها، صندوق های پس انداز و همچنین بیمه های تکمیلی متفاوت را به صورت جداگانه با قوانین خاص آنها تعریف نموده و از آن استفاده نمود.

با تعریف تقویم های کاری متفاوت برای نوع استخدام های مختلف، می توان روزهای کاری نوع استخدام ها را در محاسبات کنترل نمود.

نرم افزار حقوق و دستمزد رستاک، با پیاده سازی و به روز نمودن آخرین فرمول های مالیات حقوق و ثبت جدول مالیات هر سال قادر به محاسبه مالیات حقوق سالانه و ارسال فایل به سایت دارایی می باشد.

در فرم های اطلاعات سازمانی هر شرکت قادر به تعریف شعب مختلف سازمان می باشد و همچنین با پیاده سازی چارت واحدی و پست سازمانی جداگانه و مستقل از شغل، شرکت قادر به شناسایی کارمند در پست مشخص با شغل تعیین شده در واحد و شعبه مورد نظر می باشد.

با تعریف انواع استخدام در نرم افزار، شرکت قادر به تفکیک ضرایب و ثوابت محاسبه بر اساس نوع استخدام و همچنین مدیریت اطلاعات بر اساس نوع استخدام در فایل های بیمه و تامین اجتماعی و مالیات می باشد.

با تعریف اطلاعات کامل پرسنل از قبیل اطلاعات مالیاتی، تحصیلی، تکفل، سوابق کاری، سوابق تحصیلی، اطلاعات تماس هر پرسنل در نرم افزار و همچنین درج عکس پرسنلی در سیستم می توان یک پرونده الکترونیکی کامل از هر پرسنل را فراهم نمود تا دسترسی آسان به اطلاعات در زمان گزارش گیری داشته باشیم.

در نرم افزار حقوق و دستمزد رستاک با طراحی دو فرم جداگانه برای ثبت اطلاعات استخدامی و حقوقی، امکان تفکیک سطح دسترسی برای کاربران متفاوت واحدها وجود دارد. همچنین با ثبت احکام استخدامی می توان اطلاعات دقیق استخدامی یک کارمند را از قبیل تاریخ استخدام، تاریخ ترک کار، واحد، پست، شغل و همچنین با درج حکم حقوقی اطلاعات مبلغ قرارداد کارمند را درج و نگهداری نمود. با استفاده از این اطلاعات، چاپ حکم و قرارداد میتوان کارمند را در سیستم قرار داد.

طراحی محاسبه حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد توسط کارشناسان شرکت و با توجه به نوع محاسبات هر مشتری به صورت جداگانه و منحصر به مشتری انجام میشود. این محاسبات میتواند در غالب چند محاسبه مجزا و مبتنی بر هر نفر پیاده سازی و طراحی شود.

برای هر ماه محاسبه در نرم افزار، یک دوره محاسبه تعریف میشود که بر اساس آن میتوان ضرایب و ثوابت هر دوره را توسط کاربر تعیین نمود.

موارد کارکردی در نرم افزار بر اساس موارد درخواستی هر مشتری ساخته میشود که ورود اطلاعات آن می تواند به صورت دستی و یا به صورت ورود اطلاعات از طریق فایل اکسل نرم افزار حضور و غیاب باشد.

موارد غیرمستمر را میتوان در یک فرم در قالب کسورات و مزایا برای شرکت در محاسبات بر اساس تاریخ ثبت درج نمود. در فرم وام میتوان وام هر شخص را تعریف نمود تا به صورت خودکار از حقوق پرسنل کسر گردد، همچنین در وام ها قابلیت تعدیل اقساط وجود دارد و در گزارش ها میتوان مانده وام ها را مشاهده نمود. در فرم های پس انداز و بیمه تکمیلی نیز میتوان اطلاعات را درج نمود تا به صورت خودکار از حقوق ایشان کسر گردد.

در فرم محاسبه حقوق قادر به انجام محاسبه بر اساس نفرات فعال در سیستم می باشیم. همچنین با بایگانی محاسبات امکان ساخت خروجی های بیمه و مالیات و صدور سند حسابداری به صورت خودکار برای کاربران ایجاد میشود.

در محاسبات حقوق و دستمزد گزارش های ثابت از قبیل لیست حقوق و سر جمع، فیش حقوقی، لیست بانک، خروجی بانک قرار داده شده تا بعد از محاسبات بتوان از آن استفاده نمود و همچنین قابلیت ارسال فیش حقوق و دستمزد به ایمیل پرسنل وجود دارد.

جدا از گزارش های ثابت که در سیستم حقوق و دستمزد قرار دارد امکان ساخت گزارش های دلخواه کاربران و مدیران در سیستم قرار داده شده تا هر مدیر یا کاربر بدون نیاز به کارشناس پشتیبانی، خود قادر به تهیه انواع گزارش ها در سیستم و خروجی اکسل را دارا باشد.