حسابداری مالی

حسابداری مالی

حسابداری مالی

تمام فعالیت های یک سازمان در نهایت میبایست منجر به سودآور بودن یک مجموعه باشد. لذا در اختیار داشتن تصویر جامعی از وضعیت مالی شرکت در بخش های مختلف اجرایی امری حیاتی و ضروری برای همه شرکت های فروش و پخش مویرگی می باشد.

سیستم حسابداری مالی رستاک یک سیستم حسابداری جامع با کدینگ ۵ سطحی است که در سه سطح گروه، کل و معین به صورت درخت واره ای و دو سطح شناور تفصیلی و مرکز هزینه طراحی شده است. کلیه اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک از سایر زیرسیستم ها به حسابداری مالی انتقال داده میشود و سایر اسناد حسابداری مورد نیاز نیز به صورت دستی قابل ثبت می باشد.

تمامی سال های مالی به صورت یکپارچه در رستاک ثبت و نگهداری شده و همچنین دفاتر قانونی و بستن سال مالی به صورت اتوماتیک در رستاک انجام میشود.

حسابداری مالی

تمام فعالیت های یک سازمان در نهایت میبایست منجر به سودآور بودن یک مجموعه باشد. لذا در اختیار داشتن تصویر جامعی از وضعیت مالی شرکت در بخش های مختلف اجرایی امری حیاتی و ضروری برای همه شرکت های فروش و پخش مویرگی می باشد.

سیستم حسابداری مالی رستاک یک سیستم حسابداری جامع با کدینگ 5 سطحی است که در سه سطح گروه، کل و معین به صورت درخت واره ای و دو سطح شناور تفصیلی و مرکز هزینه طراحی شده است. کلیه اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک از سایر زیرسیستم ها به حسابداری مالی انتقال داده میشود و سایر اسناد حسابداری مورد نیاز هم به صورت دستی قابل ثبت می باشد.

تمامی سال های مالی به صورت یکپارچه در رستاک ثبت و نگهداری شده و همچنین دفاتر قانونی و بستن سال مالی به صورت اتوماتیک در رستاک انجام میشود.

کلیه گزارشات حسابداری استاندارد به صورت کامل در بخش حسابداری رستاک پیاده سازی شده است. گزارشات دفاتر، گزارش ترازها به صورت 4 ستونه و 6 ستونه در نرم افزار رستاک به سادگی قابل گزارش گیری است. گزارش دفتر روزنامه و گزارشات سود و زیان و گزارش تراز تحلیلی نیز جهت بررسی در رستاک طراحی شده است.

در بخش مرور حسابداری اطلاعات ثبت شده در مورد حساب کل، حساب معین، حساب تفضیل، مرکز هزینه، نوع سند، شماره سند، به صورت سطری و ستونی به تفکیک فیلترهای مختلف و فیلتر تاریخ وجود دارد. این گزارش برای حسابداران بسیار کاربردی بوده و موجب تسهیل و تسلط مدیران مالی و حسابداران به وضعیت مالی شرکت میگردد.

در نرم افزار رستاک امکان تعریف و بستن سال های مختلف مالی به سهولت امکان پذیر است.

کلیه گزارشات حسابداری استاندارد به صورت کامل در بخش حسابداری رستاک پیاده سازی شده است. گزارشات دفاتر، گزارش ترازها به صورت 4 ستونه و 6 ستونه در نرم افزار رستاک به سادگی قابل گزارش گیری است. گزارش دفتر روزنامه و گزارشات سود و زیان و گزارش تراز تحلیلی نیز جهت بررسی در رستاک طراحی شده است.

در بخش مرور حسابداری اطلاعات ثبت شده در مورد حساب کل، حساب معین، حساب تفضیل، مرکز هزینه، نوع سند، شماره سند، به صورت سطری و ستونی به تفکیک فیلترهای مختلف و فیلتر تاریخ وجود دارد. این گزارش برای حسابداران بسیار کاربردی بوده و موجب تسهیل و تسلط مدیران مالی و حسابداران به وضعیت مالی شرکت میگردد.

در نرم افزار رستاک امکان تعریف و بستن سال های مختلف مالی به سهولت امکان پذیر است.