حسابداری خرید و فروش

حسابداری خرید و فروش

حسابداری خرید و فروش

در حسابداری خرید و فروش رستاک، دریافت ها وپرداختهای مشتریان با فاکتورهای باز آنها به صورت کامل یا قسمتی از فاکتور تسویه میگردد و در صورت وضعیت مشتری تاثیر می گذارد. چک های مشتریان در صورت استرداد و یا برگشتی و وضعیت بدهکاری و بستانکاری نیز در صورت وضعیت مشتریان قابل مشاهده است.

در رستاک امکان ثبت فاکتور و برگشت فاکتورهای خرید، مشاهده کاردکس و مانده تامین کنندگان وجود دارد. پرداخت های صورت گرفته به تامین کنندگان ثبت میگردد و در صورتی که یک مشتری تامین کننده نیز باشد امکان تسویه فاکتور فروش با فاکتور خرید وجود دارد.

حسابداری خرید و فروش

در حسابداری خرید و فروش رستاک، دریافت ها وپرداختهای مشتریان با فاکتورهای باز آنها به صورت کامل یا قسمتی از فاکتور تسویه میگردد و در صورت وضعیت مشتری تاثیر می گذارد. چک های مشتریان در صورت استرداد و یا برگشتی و وضعیت بدهکاری و بستانکاری نیز در صورت وضعیت مشتریان قابل مشاهده است.

در رستاک امکان ثبت فاکتور و برگشت فاکتورهای خرید، مشاهده کاردکس و مانده تامین کنندگان وجود دارد. پرداخت های صورت گرفته به تامین کنندگان ثبت میگردد و در صورتی که یک مشتری تامین کننده نیز باشد امکان تسویه فاکتور فروش با فاکتور خرید وجود دارد.

امکان تسویه پرداخت های ثبت شده توسط مشتری با فاکتورهای مشتریان در بخش خزانه داری وجود دارد.

در بخش تسویه نرم افزار، امکان انتخاب تسویه فاکتورهای تیم های فروش مختلف نیز وجود دارد. چنانچه یک مشتری چکی یا مبلغی پرداخت کند که مربوط به فاکتورها و تیم های فروش مختلفی باشد، امکان مشخص کردن سهم تسویه هر فاکتور و هر تیم فروش در رستاک وجود دارد.

در بخش تسویه تامین کنندگان با انتخاب تامین کننده ، کلیه اسنادی که برای تامین کننده صادر شده شامل: پرداخت ها، دریافت ها، فاکتور خرید، برگشت فاکتور خرید و اعلامیه ها قابل مشاهده و قابل تسویه است. در این بخش امکان تعیین هزینه های حمل نیز وجود دارد.

در مرور حسابداری خرید با در نظر گرفتن یکسری شاخص، اطلاعات مربوط به حسابداری تامین کنندگان را میتوان گزارش گیری نمود. تعداد فاکتورها، برگشت فاکتورها، پرداخت ها، چک ها و تسویه ها و مانده حساب ها همگی به سادگی در مرور حسابداری تامین کنندگان قابل مشاهده و خروجی گرفتن درفایل اکسل هستند.

در مرور حسابداری فروش امکان گزارش گیری بر اساس شاخص های مختلف حسابداری فروش و تسویه مشتریان با جزئیات کامل در سطرها و ستون ها با امکان انتخاب فیلتر در بازه های زمانی های مختلف به تفکیک وجود دارد.

امکان تسویه پرداخت های ثبت شده توسط مشتری با فاکتورهای مشتریان در بخش خزانه داری وجود دارد.

در بخش تسویه نرم افزار، امکان انتخاب تسویه فاکتورهای تیم های فروش مختلف نیز وجود دارد. چنانچه یک مشتری چکی یا مبلغی پرداخت کند که مربوط به فاکتورها و تیم های فروش مختلفی باشد، امکان مشخص کردن سهم تسویه هر فاکتور و هر تیم فروش در رستاک وجود دارد.

در بخش تسویه تامین کنندگان با انتخاب تامین کننده ، کلیه اسنادی که برای تامین کننده صادر شده شامل: پرداخت ها، دریافت ها، فاکتور خرید، برگشت فاکتور خرید و اعلامیه ها قابل مشاهده و قابل تسویه است. در این بخش امکان تعیین هزینه های حمل نیز وجود دارد.

در مرور حسابداری خرید با در نظر گرفتن یکسری شاخص، اطلاعات مربوط به حسابداری تامین کنندگان را میتوان گزارش گیری نمود. تعداد فاکتورها، برگشت فاکتورها، پرداخت ها، چک ها و تسویه ها و مانده حساب ها همگی به سادگی در مرور حسابداری تامین کنندگان قابل مشاهده و خروجی گرفتن درفایل اکسل هستند.

در مرور حسابداری فروش امکان گزارش گیری بر اساس شاخص های مختلف حسابداری فروش و تسویه مشتریان با جزئیات کامل در سطرها و ستون ها با امکان انتخاب فیلتر در بازه های زمانی های مختلف به تفکیک وجود دارد.

حسابداری خرید و فروش

حسابداری خرید و فروش