حسابداری انبار

حسابداری انبار

حسابداری انبار

حسابداری انبار بخشی از عملیات مالی است که به قیمت گذاری و مدیریت مالی کالاهای موجود در انبار و محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته میپردازد. در نرم افزار رستاک قیمت گذاری در سطح کالاهای هر انبار و با روش میانگین موزون به روش کاملا اتوماتیک و بر اساس قیمت های ورودی به هر انبار صورت میگیرد.

حسابداری انبار

حسابداری انبار بخشی از عملیات مالی است که به قیمت گذاری و مدیریت مالی کالاهای موجود در انبار و محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته میپردازد. در نرم افزار رستاک قیمت گذاری در سطح کالاهای هر انبار و با روش میانگین موزون به روش کاملا اتوماتیک و بر اساس قیمت های ورودی به هر انبار صورت میگیرد.

روش قیمت گذار در رستاک به روش میانگین موزون است که روشی متداول و استاندارد برای قیمت گذاری انبارهاست. قیمت در رستاک به صورت برآوردی (در قالب اعلامیه خرید) و دقیق (از روی فاکتور خرید) قابل ثبت است.

در این روش مبنای اصلی محاسبه یک واحد از کالا، حاصل جمع یک خط از کاردکس و تقسیم بر تعداد همان خط میباشد. بنابراین کالا با همین قیمت از انبار خارج خواهد شد.

پس از ریالی کردن انبار، اسناد قیمت تمام شده کالا به صورت کاملا اتوماتیک در قسمت حسابداری انجام میگیرد.

روش قیمت گذار در رستاک به روش میانگین موزون است که روشی متداول و استاندارد برای قیمت گذاری انبارهاست. قیمت در رستاک به صورت برآوردی (در قالب اعلامیه خرید) و دقیق (از روی فاکتور خرید) قابل ثبت است.

در این روش مبنای اصلی محاسبه یک واحد از کالا، حاصل جمع یک خط از کاردکس و تقسیم بر تعداد همان خط میباشد. بنابراین کالا با همین قیمت از انبار خارج خواهد شد.

پس از ریالی کردن انبار، اسناد قیمت تمام شده کالا به صورت کاملا اتوماتیک در قسمت حسابداری انجام میگیرد.

 • عملیات ریالی کردن و قیمت گذاری اسناد انبار به صورت اتوماتیک
 • قیمت گذاری انبار با روش میانگین موزون
 • محاسبۀ بهای تمام شده کالاهای فروش رفته
 • ارتباط کامل انبار با خرید
 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • قیمت گذاری به صورت کاملا اتوماتیک
 • کاردکس مبلغی کالاها
 • موجودی مبلغی بر اساس کالا و گروه کالا
 • گزارشات مرور حسابداری انبار به صورت سطری و ستونی
 • عملیات ریالی کردن و قیمت گذاری اسناد انبار به صورت اتوماتیک
 • قیمت گذاری انبار با روش میانگین موزون
 • محاسبۀ بهای تمام شده کالاهای فروش رفته
 • ارتباط کامل انبار با خرید
 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • قیمت گذاری به صورت کاملا اتوماتیک
 • کاردکس مبلغی کالاها
 • موجودی مبلغی بر اساس کالا و گروه کالا
 • گزارشات مرور حسابداری انبار به صورت سطری و ستونی