استقرار و آموزش |

راهنمایی کامل کاربران

استقرار و آموزش

راهنمایی کامل کاربران

استقرار

فرآیند استقرار شامل راه اندازی و پیاده سازی نرم افزار رستاک در مجموعه شماست. کارشناسان استقرار رستاک با دارا بودن دانش و آشنایی کامل با کلیه فرآیندهای پخش مویرگی، کلیه فرآیندهای شرکت شما را در بخش های مختلف فروش، توزیع، مالی و حسابداری، انبار و تامین کنندگان بر روی نرم افزار رستاک پیاده سازی نموده و تا راه اندازی کامل نرم افزار همراه شما هستند.

فعالیت کارشناسان استقرار رستاک در محل شرکت شما به شرح زیر است:

 • نصب نرم افزار بر روی سرور یا کامپیوتر مشتری و اطمینان از صحت عملکرد آن پس از نصب

 • انجام تنظیمات اولیه نرم افزار متناسب با درخواست های کارفرما (مشتری)

 • شرکت در جلسات پروژه که مدیر پروژه آن را برنامه ریزی می کند و ارائه نظرات تخصصی به منظور اجرای بهتر نرم افزار در محل مشتری

 • ساخت و یا متناسب سازی فرم ها و گزارش های خاص مورد نیاز مشتری

 • مستند کردن مراحل مختلف انجام کار و کسب تأییدیه انجام کار از کاربران به منظور تکمیل پرونده پروژه استقرار نرم افزار

 • ارائه گزارش های دوره ای به مدیریت پروژه

 • راهنمایی کاربران برای استفاده صحیح از نرم افزار و رفع مشکلات احتمالی آنها  در حین انجام کار

استقرار

فرآیند استقرار شامل راه اندازی و پیاده سازی نرم افزار رستاک در مجموعه شماست. کارشناسان استقرار رستاک با دارا بودن دانش و آشنایی کامل با کلیه فرآیندهای پخش مویرگی، کلیه فرآیندهای شرکت شما را در بخش های مختلف فروش، توزیع، مالی و حسابداری، انبار و تامین کنندگان بر روی نرم افزار رستاک پیاده سازی نموده و تا راه اندازی کامل نرم افزار همراه شما هستند.

فعالیت کارشناسان استقرار رستاک در محل شرکت شما به شرح زیر است:

 • نصب نرم افزار بر روی سرور یا کامپیوتر مشتری و اطمینان از صحت عملکرد آن پس از نصب

 • انجام تنظیمات اولیه نرم افزار متناسب با درخواست های کارفرما (مشتری)

 • شرکت در جلسات پروژه که مدیر پروژه آن را برنامه ریزی می کند و ارائه نظرات تخصصی به منظور اجرای بهتر نرم افزار در محل مشتری

 • ساخت و یا متناسب سازی فرم ها و گزارش های خاص مورد نیاز مشتری

 • مستند کردن مراحل مختلف انجام کار و کسب تأییدیه انجام کار از کاربران به منظور تکمیل پرونده پروژه استقرار نرم افزار

 • ارائه گزارش های دوره ای به مدیریت پروژه

 • راهنمایی کاربران برای استفاده صحیح از نرم افزار و رفع مشکلات احتمالی آنها  در حین انجام کار

پیاده سازی و استقرار

با طراحی فرآیندهای جدید و راه اندازی تمامی قسمت های سیستم و تحویل آن به مسئولین مرتبط بخش فرآیندهای سازمان شما استاندارد میشود.

مدیریت یکپارچه شرکت پخش

با مدیریت یکپارچه کلیه عملیات اجرایی شامل انبار، حسابداری، فروش و توزیع با کاهش ریسک ها و افزایش بهره وری پرسنل و مشتریان راضی، کسب و کار شما رشد میکند.

سامانه آموزشی رستاک

سامانه آموزشی رستاک، سامانه آموزشی اختصاصی قسمت های مختلف نرم افزار است. یک سامانه آنلاین همواره همراه شماست تا در زمان نیاز از آموزش های آن بهره ببرید.